โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
วัดสัมฤทธิบุญ    อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
ฝ่ายบริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่