โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
วัดสัมฤทธิบุญ    อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ร้องกวาง
2 โรงเรียนเชตวันวิทยา ลอง
3 โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา วังชิ้น
4 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา สอง
5 โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม สูงเม่น
6 โรงเรียนศรีคีรินทร์วิทยา เด่นชัย
7 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เมืองแพร่